hadith-i-jibriel.php

Hadith-i-jibriel:

Onze geliefde hoogheid hadrat Omar ibn al-Khattaab (radia allahu anh), die een schitterende leider was voor de moslims, en die een van de grote metgezellen was van de heilige profeet, en die beroemd was om zijn betrouwbaarheid (in woord en daad), heeft gezegd: “het was zo een dag dat enkelen van ons( metgezellen) in de aanwezigheid van de heilige profeet (sallalhu aleihi wa sallam) verkeerden”
Die dag, dat uur was zo gezegend, zo een kostbare moment dat men moeilijk de kans krijgt zo een dag nogmaals mee te maken of te beleven. Op die dag viel hem het lot om in de aanwezigheid te verkeren van de heilige profeet, en dichtbij te zijn bij hem, en om zijn schoon gelaat te zien dat als voeding is voor de geest is en genot en comfort is voor de ziel. Om de waarde en het belang van die dag te benadrukken zei hij, “het was zo een dag…”. Is er dan een waardevoller moment of een meer kostbare dag dan die dag toen hem de eer viel om de engel JIBRIEL (aleihi salaam) in de verschijning van een mens te zien, zijn stem te horen, en de kennis te horen die men nodig heeft op een zo een duidelijke en mooie manier uitgelegd door de heilige Profeet (sallalahu aleihi wa sallam) ?.

“Op dat moment kwam een man naar ons toe. Zijn kleding was extreem wit en zijn haar was erg zwart. Tekenen van een reis, zoals stof en/of transpiratie, waren niet te zien bij hem. En niemand van ons (de metgezellen van de profeet (sallalahu aleihi wa sallam)) kende hem. De man ging vlak voor de profeet (sallalahu aleihi wa sallam) zitten. En hij plaatste daarbij zijn knieën tegen de gezegende knieën van de heilige profeet) sallalahu aleihi wa sallam)”.
Deze persoon, in de verschijning van een mens, was de engel genaamd Jibriel (aleihi salaam). Hoewel in eerste opzicht zijn manier van gaan zitten niet compatibel is met de normen van gemanierdheid, leert het ons een belangrijk les, namelijk dat in het leren van religieuze kennis geen plaats is voor verlegenheid, noch mogen gevoelens van trots of arrogantie de overhand krijgen. Hadrat jibriel (aleihi salaam) wilde de metgezellen van de heilige profeet (sallalahu aleihi wa sallam) leren dat iedereen vrij moet zijn in het stellen van vragen aan geleerden over datgene wat ze willen weten van de islam en dat er geen schaamte noch verlegenheid is in het leren van de islam en evenwel moet men niet verlegen zijn in het nakomen, onderwijzen of leren van zijn verplichtingen tegenover ALLAH.

“De nobele man legde zijn hand op de gezegende knieën van de heilige profeet (sallalahu aleihi wa sallam). En hij vroeg:” Oh profeet! Leer mij wat de islam is en hoe een moslim te zijn.”

De betekenis van het woord “islam” is “onderwerping”. Rasulullah (sallalahu aleihi wa sallam) legde uit dat de betekenis van het woord islam vijf fundamenten (zuilen) omvat, op de volgende manier:

1.) De profeet (sallalahu aleihi wa sallam) zei dat de eerste van de vijf fundamenten is: “getuigen dat er geen god is buiten ALLAH en dat mohammed (sallalahu aleihi wa sallam) zijn boodschapper is”. Dat wil zeggen dat men moet uitspreken: “ash´hadoe an ala illaha illa ALLAH wa anna mohamedan ´abdoehoe wa rasoeloeh”. Met andere woorden, ieder willekeurige moslim die de puberteit heeft bereikt en die in staat is te spreken moet zeggen met de tong en geloven met het hart dat:

“Noch op de aarde noch in de hemelen is er iemand te vinden die het waardig is aanbeden te worden naast ALLAH. De enige persoon die aanbeden mag worden is ALLAH. Hij is Wajib-al wujud (zijn bestaan is noodzakelijk). Hij kent elke vorm van superioriteit. En hij kent geen enkele tekortkoming. Zijn naam is ALLAH”.

En men moet dit absoluut geloven in het hart. En daarna zegt en gelooft men dat:

“de verheven persoon , die een lichte huidskleur had, en die een witroodachtig, heldere en zeer schoon gelaat had, met zwarte ogen en wenkbrauwen, en met een ietwat verwijde voorhoofd en met een zeer goede temperament. En die geen schaduw had op de grond. En hij die mild van spraak was en van Arabische afkomst was, omdat hij in Mekka was geboren uit Hashemite-afstamming genaamd Mohammed ibn abdullah, hij was dienaar en boodschapper van ALLAH”.

De moeder van de profeet was Amina bint Wahaab. De heilige profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) was geboren in Mekka op (de morgen van maandag, 20 april in 571). Toen hij veertig jaar was, in het jaar genaamd de ” bi´that”, werd hij geïnformeerd over zijn profeetschap. Daarna nodigde hij voor 13 jaar lang in Mekka de mensen uit om tot de islam te komen. En nadien emigreerde hij op bevel van Allah, naar medina. Daar verspreidde hij de islam over alle streken. Tien jaar later, op maandag 12 rabbie´al awwal (juli 632), verving de heilige Profeet deze wereld voor de andere.

2.) Het tweede fundament van de islam is : “het verrichten van de salaat (op de juiste tijd)”. Het is verplicht voor elke moslim om de salaat vijf keer per dag te verrichten als de tijd daarvoor is aangebroken en dat men weet dat hij of zij het in de juiste tijd verricht.

Het verrichten van de salaat voordat de tijd is aangebroken, doordat men foute kalenders of foute gebedstijden hanteert, is een grove zonde en de salaat is niet correct. Foute kalenders/ gebedstijden kunnen ervoor zorgen dat men de sunna van de middaggebed en ook nog evt. het fard-gebed van de avond (maghrib) in de makruh-tijd (tijden waarop het niet is toegestaan het gebed te verrichten) gaat verrichten.

Het gebed moet verricht worden op een manier dat aan de fards, de wajibs en de sunna´s de benodigde aandacht wordt gegeven, waarbij het hart zich volledig overgeeft aan Allah en het moet op een tijdstip gebeuren voordat de tijd over is van dat ene gebed.

In de koran wordt het gebed aangeduid met de term “Salaat”. Salaat van een persoon betekent het ” gebed verrichten”, van de engelen betekent het “vergiffenis vragen” en Salaat van Allah betekent het “schenken van genade”.

In de islam betekent de Salaat “het verrichten van bepaalde handelingen met de bijbehorende recitaties “. Salaat wordt begonnen met de woorden “Allahoe Akbar”(genaamd de takbier-i-iftitah), en eindigt met de salaam door het hoofd eerst naar rechts en vervolgens naar links te draaien aan het einde van de tashahhud-zithouding.

3.) Het derde fundament van de islam is de Zakaat (“armenbelasting”). De letterlijke betekenis van het woord betekent zakaat betekent: reinigen. In de islam betekent het dat men een bepaald deel van de waarde over zijn goederen aan armen (zoals genoemd in de koran) moet geven. Zakat wordt gegeven aan zeven groepen mensen. Er bestaan vier soorten zakat in alle vier de rechtscholen (maliki, hanafi, shafií en hanbali):

Zakaat over goud en zilver (op 90 gram goud wordt twee gram goud aan zakaat gegeven evt. in geldwaarde).

Zakaat over goud en zilver (op 90 gram goud wordt twee gram goud aan zakaat gegeven evt. in geldwaarde).
Zakaat over roerende goederen ( zowel handelswaar als vee dat men voor zes maanden in bezit heeft).Zakaat over spaargeld (op elke honderd gulden die men voor een jaar in bezit heeft 2,50 gulden aan zakaat geven)

Zakaat over de oogst (deze wordt direct na de oogst gegeven).

Zakaat over de oogst (deze wordt direct na de oogst gegeven).

4.) het vierde fundament van de islam is “om elke dag van de maand ramadan te vasten”. Vasten wordt ´sawm`genoemd. Sawm betekent iets beschermen tegen iets anders. In de islam betekent sawm om zich zelf te beschermen en te onthouden van het eten, drinken en seksuele omgang gedurende de dagen van de ramadan, zoals ons is opgedragen door ALLAH. De maand ramadan begint als men de nieuwe maan waarneemt . Het hoeft niet volgens de berekende data (kalenders) te beginnen.

5.) Het vijfde fundament van de islam is om voor “degene die ertoe in staat is de hajj te verrichten eenmaal in het leven”. Voor een persoon die voldoende financiën bezit om de reis te maken naar Mekka te maken, en voldoende financien heeft om gedurende zijn reis ook zijn gezin te onderhouden, is het verplicht om de hajj te verrichten.

“Na deze antwoorden gehoord te hebben antwoordde de man(Jibriel): Oh Rasullullah, u heeft de waarheid verteld”. Hadrat Omar (radiya allahu anh) zei toen dat de metgezellen van de heilige profeet, die aanwezig waren, verbaasd waren van de handelwijze van deze persoon, die een vraag stelde en bevestigde dat het antwoord van die vraag juist was. Men stelt immers vragen om te leren wat men niet weet. Maar om te zeggen:” u heeft te waarheid verteld ” betekent dat hij reeds het antwoord wist.

De hoogste van de genoemde vijf fundamenten van de islam, is de kalima-i-shahadat. Daarna komt de Salaat (gebed), dan de Sawm (vasten), dan de Hajj (pelgrimstocht). En als allerlaatste komt de zakaat.

De kalima werd als eerste verplicht gesteld, in het beginperiode van de islam. Salaat vijf keer per dag werd op de nacht van de Miraaj (hemelvaart) verplicht gesteld (een jaar en een paar maanden voor de Hijra). Vasten werd verplicht gesteld in het tweede jaar van de Hijra in de maand sha´baan. Zakaat werd verplicht gesteld in de maand ramadan in hetzelfde jaar als dat de salaat verplicht werd. Hajj werd verplicht gesteld in het negende jaar van de Hijra.

Belangrijk geloofskwestie:

Als iemand deze vijf fundamenten van het geloof veracht, kleineert, afwijst, zich beledigend en denigrerend over uitlaat, dan wordt deze persoon ongelovige (kafir), Moge Allah ons ervoor beschermen! Evenwel geldt dat als iemand iets afwijst wat als unaniem is aanvaard en duidelijk is overgeleverd zoals halaal of haraam, of wie haraam zegt over halaal dan wordt die persoon ook ongelovig!

Wordt vervolgd……

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top