Uitleg van de hadith

Het geloof (Iemaan) bestaat uit meer dan zeventig (of zestig) oderdelen

Van Aboe Hurayrah (radya Allahu anh): Rasoel’lullah (salla allahoe aleihi wa sallam) heeft gezegd:
“Het geloof (iemaan) bestaat uit meer dan zeventig (of zestig) onderdelen. Het beste ervan is het zeggen van: Er is geen godheid dan Allaahu Ta`ala,’ en het minste ervan is het verwijderen van iets schadelijks van de weg. En schaamte (hajaa’) is een onderdeel van het geloof”.
UITLEG van deze hadith:
Deze hadieth is door Imam Bukharie overgeleverd met “meer dan zestig onderdelen”. Aboe Daawoed, Tirmidhie en anderen hebben het met “meer dan zeventig onderdelen” overgeleverd.
In andere ahadieth wordt gezegd: ” Schaamte (hajaa’) is van de iemaan“, “Hajaa’ brengt niets dan het goede (khayr)“, “Alles van de hajaa´ is juist en goed (khayr)“.
ImamBadruddien `Aynie, die een uitleg heeft geschreven op Sahieh al Bukhaarie, heeft de (zeventig) onderdelen van het geloof als volgt samengevat:
Eerste essentie van het geloof (Iemaan) is: het geloven met het hart van al hetgeen onze Profeet Muhammad (salla allahoe aleihi wa sallam) gebracht heeft, werkelijkheid en waarheid is:

A) 30 onderdelen van de iemaan is het geloven met het hart:

1) Geloven in Allaahu Ta`ala Ta`ala (die verheven is) in Zijn Wezen (dhaat), Zijn Eigenschappen (sifaat) en Zijn Eenheid: geloven dat Allaahu Ta`ala voorzien is met alle eigenschappen van volkomenheid en vrij is van alle eigenschappen van onvolkomenheid.

2) Geloven dat alles buiten Allaahu Ta`ala later geschapen is (haadieth) en dat Allaahu Ta`ala bestaande is voor alle dingen.

3) Geloven in Zijn engelen. Het zijn fijne lichamen die geschapen zijn uit licht. Ze eten niet en ze drinken niet. Ze zijn geeerde dienaren. Ze zijn niet ongehoorzaam aan Allaahu Ta`ala in wat Hij bevolen heeft, maar zij doen wat hun bevolen wordt.

4) Geloven in Zijn Boeken, die Hij heeft doen nederdalen op sommige van Zijn Gezanten, en waarin Hij Zijn bevelen en Zijn verbieden, Zijn belofte en Zijn waarschuwing heeft uiteengezet. Zij zijn het Woord van Allaahu Ta`ala in werkelijkheid. Ze zijn voortgekomen uit Hem zonder hoedanigheid t.a.v. het spreken. Hij heeft ze doen nederdalen als openbaring. Tot die Boeken behoren:
de Tauraat (Torah) aan Moesa (Alaihis Salaam),
de Zaboer (Psalmen) aan Daawoed (Alaihis Salaam),
de Indjiel (Evangelie) aan `Iesa (Alaihis Salaam)
en de Qur’aan aan de beste der schepselen: Mohammed (salla allahu aleihi wa sallam).

Buiten de Qur’aan zijn de resterende Boeken verdraaid, stukken toegevoegd of weggehaald. Buiten deze Grote Boeken heeft Allah ook Bladeren (suhoef) aan andere Profeten gestuurd.

5) Geloven in Zijn Gezanten. Allaahu Ta`ala heeft bij wijze van Zijn barmhartigheid en Zijn gunst Zijn Profeten gezonden om de goede gelovigen de blijde aankondiging aan te kondigen, de ongelovigen te vermanen met de bestraffing. Ze hebben de mensen verklaard wat ze moeten weten over de godsdienst en van de wereld. Ze hebben de mensen medegedeeld waarmee ze de hoogste trap in dit leven en het hiernamaals kunnen bereiken. Allaahu Ta`ala heeft hen versterkt met zichtbare tekenen en schone wonderen. De eerste van hen was Adam (alaihi salaam) en de laatste van hen is onze Profeet Muhammad (salla allahoe aleihi wa sallam). Hoeveel Profeten tussen deze twee zijn geweest weet alleen Allaah en zijn profe(e)t(en).

6) Geloven in Zijn Raadsbesluit (Qadha) en in Zijn Beschikking (Qadar), zowel het goede als het kwade geschiedt door de wil van Allaahu Ta`ala en Zijn Beschikking en Zijn Weten, maar het goede met Zijn welbehagen en het kwade niet met Zijn welbehagen.

7) Geloven in de Laatste Dag :
aan ondervraging van het graf,
aan de straf daarvan en de heerlijkheid daarvan,
aan de wederopstand,
aan de samendrijving,
aan de afrekening,
aan de Weegschaal,
het gegeven worden van het boek, hetzij in de rechter hand, hetzij in de linkerhand,
aan de Brug (sieraat, dunner dan het haar en scherper dan een zwaard)

8) Geloven van het binnengaan van het Paradijs door de moslims, waarin zij voor altijd zullen verblijven. Het is het verblijf van de bestendige heerlijkheid, een verblijf, daarin is wat de zielen begeren en waarvan de ogen genieten. Het is een verblijf waarin, “wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in het hart van het mensdom niet is opgekomen”.

9) Geloven aan het binnengaan van de Hel door de ongelovigen, waarin zij voor altijd zullen verblijven. Het is het verblijf van de bestendige straf, een verblijf waarin alle soorten straffen zijn, die niet opkomen in de verstanden.

10) Houden van Allaahu Ta`ala

11) Houden van of afkeer hebben tegen iets of iemand vanwege Allaah Ta`ala´s welbehagen (houden van de Muhaajirien (de Emigranten uit Makkah), Ansaar (de Helpers uit Madinah), de rest van zijn ashaab (metgezellen) en van zijn familieleden).

12) Houden van de Profeet Muhammad (salla allahoe aleihi wa sallam), salaat en salaam naar hem zenden en zijn sunnah volgen.

13) Zuiver en oprecht zijn, zonder tweedracht of huichelarij.

14) Berouw tonen voor de verrichte zondes.

15) Angst voor Allaahu Ta`ala hebben.

16) Altijd op Allaahs Barmhartigheid hopen.

17) Niet de hoop op Allaahu Ta`alas barmhartigheid opgeven en in wanhoop raken.

18) Dankbaarheid tonen jegens Allaahu Ta`ala.

19) Aan de gemaakte beloftes houden.

20) Geduld tonen tegen ontberingen.

21) Nederigheid tonen (de ouderen eerbieden).

22) Liefhebbend en barmhartig zijn (de jongeren liefdevol behandelen).

23) Zich neerleggen bij Allaahu Ta`ala´s Beschikking.

24) Zich weerhouden om zichzelf te bewonderen ( en zichzelf te prijzen).

25) Zich weerhouden van jaloezie.

26) Op Allaahu Ta`ala vertrouwen.

27) Zich weerhouden van razernij

28) Zich weerhouden van verraad.

29) Geen wrok koesteren.

30) Zich weerhouden van het materialisme.

De tweede essentie van het geloof (Iemaan) is:

B) het erkennen met de tong van al hetgeen onze Profeet Muhammad (sas) gebracht heeft, werkelijkheid en waarheid is (7):

1) Reciteren van Kalimati’l Tawhied (geloofs betuigenis: Er is geen godheid dan Alllah)

2) Reciteren van de Qur’aan

3) Vergaren van Islamitische kennis

4) Verspreiden van Islamitische kennis

5) “Duaa” verrichten (persoonlijk gebed)

6) “Dzikr” verrichten (Allaahu Ta`ala gedenken)

7) Zich weerhouden van nutteloze gesprekken

De derde essentie van het geloof (Iemaan) is:

C) lichamelijke daden:
persoonlijke verantwoordelijkheden (16):

1) Hygiëne: (de grote en de kleine wassing, maandelijkse menstruatie wassing, wassing van de beëindiging van geboorte, schone kleding en schone omgeving.)

2) (verplichte en vrijwillige) salaat goed en juist verrichten

3) (verplichte en vrijwillige) Liefdadigheid (zakaat, sadaqa etc.) geven

4) (verplichte en vrijwillige) vasten verrichten

5) (verplichte en vrijwillige) hajj verrichten

6) I`tikaaf (laatste 10 dagen van de Ramadaan zich terug trekken in de moskee)

7) Emigratie vanwege de Islam van een land van de ongelovigen naar een Islamitische staat

8) Geloftegift nakomen

9) Standvastig zijn als men eed aflegt

10) Boetedoening nakomen

11) Het lichaam volgens de normen van de Islaam bedekken

12) Dieren offeren voor Allaah bij beloftes

13) Begrafenissen bijwonen

14) Schulden aflossen

15) Bij het zaken doen eerlijk handelen en zich distantiëren van rente

16) Bij getuigenis eerlijk de waarheid vertellen maar niet verbergen

Gezins verantwoordelijkheden (6)

1) Eer beschermen door te trouwen

2) De verplichtingen jegens zijn gezin nakomen

3) Ouders goed behandelen (niet ongehoorzaam tegen hen zijn)

4) Kinderen volgens de waarden en normen van de Islaam opvoeden

5) De familiebanden aanhouden

6) Gehoorzaamheid aan ouderen

Sociale verantwoordelijkheden(18)

1) Met rechtvaardigheid regeren

2) De muslim gemeenschap volgen

3) De muslim heerser gehoorzamen

4) Wederzijdse relatie onder de mensen verbeteren

5) Anderen helpen in het goede

6) Het goede aanbevelen en van het kwade weerhouden

7) Zich vestigen binnen de grenzen van de Islamitische staat

8) Op weg van Allaahu Ta`ala jihaad verrichten

9) Wat toevertrouwd is terug geven aan het rechtmatige persoon

10) Iets te leen geven met de voorwaarde dat het terugkomt

11) De buren op een vriendelijke, goede en juiste manier behandelen

12) Een ieder goed en juist behandelen

13) Zich weerhouden van verkwisting en van vrekkigheid

14) Accepteer As-Salam van een moslim

15) Als iemand niest en “al-hamdulillah” zegt, “yarhamukallaah” zeggen

16) Breng geen schade toe aan een ander

17) Vermijdt onnodige bezigheden

18) Verwijderen van iets schadelijks van de weg

Amien.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top