Taharat (Reinheid binnen de islam)

In de naam van Allah, de Genadige, de Barmhartige

Reinheid binnen de islam in een notendop

Belang van reinheid

Nadat de heilige Profeet (salla allahu aleihi wa sallam) was aangewezen als profeet en de opdracht had ontvangen de boodschap van Allah te verkondigen was, na de TAUWHIED (verklaring van eenheid van Allah) de eerste verplichting die hem werd opgelegd:
De plicht om zich te reinigen.
In de (vertaling) van de koran staat het als volgt: “ en reinig uw klederen” (soera 74:4)

De betekenis van dit vers is niet alleen dat men zich uiterlijk reinigt, maar ook innerlijk. Het is een nadrukkelijk gebod dat men zijn hart en zijn ziel moet reinigen van alles wat het geloof en de geloofsovertuiging vervuilt. En daarnaast natuurlijk moet men ook voor zorgen dat kleding en lichaam niet worden verontreinigd door allerlei vuiligheid. Dat is in strijd met de goede smaak en de shariat.
De heilige koran heeft herhaaldelijk de nadruk gelegd op de grote betekenis van de persoonlijke reinheid. Dat blijkt onder andere uit de volgende verzen in de heilige koran:

“Voorwaar, Allah bemint hen die zich berouwvol tot hem keren, en die zich reinigen”
(soera 2:222)

“waarlijk een moskee die vanaf de eerste dag gebouwd is op taqwa,heeft er meer recht op dat u daarin de salaat verricht. Daarin zijn mannen, die ervan houden zich te reinigen; en Allah houdt van hen die zich reinigen.” (soera 9:108)

Het hoogste niveau van reinheid en goede smaak heeft de heilige Profeet (salla allahu aleihi wa sallam) aangegeven door zijn persoonlijk voorbeeld. Ook heeft hij herhaaldelijk gewezen op de grote betekenis van reinheid voor de moslimgemeenschap. Daarover zei hij:

“Reinheid is de ene helft van het geloof.”
Hij heeft reinheid verplicht gesteld en uitvoerige regels gegeven voor de wijzen waarop men zich dient te reinigen. Ook heeft hij praktische voorbeelden gegeven van de mogelijkheden om zich altijd netjes en schoon te houden. Men moet er steeds vanuit gaan dat de Goddelijke Wet (Shariat) de enige maatstaaf is voor rein en onrein. Men kan daarin geen enkele verandering brengen of wijziging aanbrengen op grond van persoonlijke smaak, gevoelens of stemming.

Wat is onreinheid?
Er zijn twee soorten onreinheid mogelijk:
– zichtbare onreinheid (nadjasat mar´iejah)
– onzichtbare onreinheid (nadjasat ghair mar´iejah)

1. Zichtbare onreinheid: vervuiling die men van nature verfoeit, verafschuwt en vermijdt. Men is dan verplicht zich te reinigen hiervan. Het gaat hierbij dan vooral om verontreiniging door urine, uitwerpselen, sperma , bloed en dergelijke.
Twee soorten zichtbare onreinheid: ernstig en niet-ernstig
Enstig: alle vormen van verontreiniging waarover geen twijfel kan bestaan; onreinheid die indruist tegen de menselijke natuur en die door de shariat eveneens wordt afgekeurd. Deze vormen van onreinheid zijn:
– menselijke urine, uitwerpselen en sperma

– zweet, speeksel en etensresten van dieren die haraam (voor consumptie) zijn
– alle soorten of producten afkomstig van onreine zaken

niet enstig: onreinheid die volgens de shariat gering en alledaags is zoals:
– urine van toegestane dieren, in het bijzonder van vee en paarden
– afval van verboden vogels, zoals de kraai, havik e.d. uitwerpselen van vleermuizen zijn niet onrein
– uitwerpselen van (voor consumptie) toegestane vogels

Men dient zichzelf of spullen die in aanraking zijn gekomen met onreine zaken en die daarmee verontreinigd zijn met water te reinigen. Dit is voldoende, zeep is niet noodzakelijk!.

2. Onzichtbare onreinheid: de staat van reinheid die niet zichtbaar is voor het oog maar die bekend is door de geboden van de shariat. Bijvoorbeeld de staat waarin men verkeert zonder wodoe (kleine wassing) of ghoesl (grote wassing). Deze vorm van onreinheid wordt in de shariat aangeduid met hadath. Er zijn twee soorten hadath:
-hadath asgar (kleine onreinheid)
-hadath akbar (grote onreinheid)

kleine onreinheid wordt veroorzaakt door:
-urineren of stoelgang
-winden laten
-het aanraken van het mannelijk lid
-het uitkomen van voorvocht

In deze staat mag men onder andere de salaat niet verrichten en de Koran niet aanraken. Men mag wel de Koran uit het hoofd reciteren!

grote onreinheid ontstaat door:
-seksuele omgang
-wellustige zaadlozing (ook tijdens de slaap)
-vloeiingen tijdens de menstruatie of na de bevalling

In deze staat mag men de moskee niet binnen, mag men de salaat niet verrichten, de Koran niet aanraken en ook niet uit het hoofd reciteren. Men wordt dan aangeraden om gelijk een de ghoesl te nemen (dat wil zeggen een complete douche!)

Wodoe (kleine wassing) is het middel om zich te reinigen van kleine onreinheid (hadath asgar).
Ghoesl is nodig om zich te reinigen van de grote onreinheid (hadath akbar). Ghoesl zorgt voor de algehele reinheid van het lichaam door de reiniging van alle kleine en grote onreinheden.
Na de ghoesl ervaart men, zowel lichamelijk als geestelijk een weldadige geruststelling. Er is dan zeker sprake van een gezonde geest in een gezonde lichaam!


Water als reinigingsmiddel

Reinheid mag en kan alleen door rein water verkregen worden. Onrein water is ongeschikt voor de ghoesl (grote rituele wassing) en de wodoe. Water kan onderverdeeld worden in twee klassen nl. rein en onrein.

Rein water kan onderverdeeld worden in vier klassen:
1. rein en reinigend (wenselijk): regenwater, rivier- en zeewater , bron- en pompwater, put- en leidingwater, ongeacht of het zoet of zout water is.
2. rein en reinigend (onwenselijk) : dit water kan gebruikt worden voor de reiniging maar niet met volledige geruststelling. Dit is water waarvan een kat of een ander dier uit heeft gedronken.
3. onrein en onreinigend: ongeschikt voor de wodoe of de ghoesl. Dit is het water dat iemand anders heeft gebruikt voor de wodoe of de ghoesl.
4. twijfelachtig : water waaruit bijvoorbeeld een ezel heeft gedronken. Men moet daarnaast ook de “tajjamoem” doen.


Onrein water
Dit is bijvoorbeeld:
– stromend water waarvan de kleur , smaak of geur is veranderd.
– uitgestrekt stilstaand water waarvan de smaak, geur of kleur is veranderd.
– kleine hoeveelheid stilstaand water.


Iestindja (reiniging van de geslachtsdelen)

Iestindja is de reiniging na het toiletbezoek (urineren of stoelgang). De shariat heeft bij herhaling benadrukt dat het nalaten hiervan een grote zonde is en een belangrijke reden dat men hiervoor gestraft kan worden.

Eens liep de Heilige Profeet (salla allahoe aleihi wa sallam) langs twee graven en zei:
“Deze twee personen die hier begraven liggen, worden zwaar gestraft voor alledaagse tekortkomingen: een van hen verschoonde zich niet goed na het urineren, de ander roddelde graag.”

Regels met betrekking tot stoelgang/ urineren:
– Men moet vermijden rug of gezicht te keren naar de Qiblah.
– Het wordt sterk afgeraden om staand te plassen, behalve als het onvermijdelijk is.
– Als iemand een ring aan heeft, waarin is gegraveerd de naam van Allah, de kalima e shahada of een vers uit de Heilige Koran, dan moet men deze uit blijk van respect en achting uittrekken alvorens het toilet binnen te gaan.
– Terwijl men zijn behoefte aan het doen is, is het ongepast dat men praat, onnodig hoest, een vers reciteert of zelfs “Al-hamdoelillah” zegt na het niezen.
– Men moet het toilet met de linkervoet eerst binnengaan en met de rechtervoet eerst weer naar buiten. Terwijl men binnengaat kan men het volgende gebed opzeggen:
” allahoemma innie a´oedhoe bika mina- al- gobothi wa-al- gabaaieth”.
(O Allah, tot u neem ik mijn toevlucht voor de kwaadaardige mannelijke djinn en de vrouwelijke djinn)
Als men het toilet verlaat zegt men:
” Al alhamdoelillahi-ladhie adhhaba ´annie-al- adhaa wa ´afaanie.”
(Lof zij Allah, Die mij verlost heeft van het vuil en mij verlichting heeft geschonken)
Als men deze woorden niet kan herinneren zegt men gewoon: “ghoefraanak!” (O Allah, ik smeek u om vergiffenis).
– Het is verboden om in stromend of stilstaand water te urineren en op plaatsen waar mensen bij elkaar komen (zoals onder een boom waar mensen vaak in de schaduw zitten, maar ook in de portieken van gebouwen!).

Reiniging (na toiletbezoek) geschiedt als volgt:
Na de behoefte gedaan te hebben gebruikt men eerst toiletpapier. Daarna reinigt men zich met water en droogt zich af met toiletpapier. En men gebruikt hierbij de linkerhand (niet de rechter). Daarna wast men zijn handen goed schoon met water en zeep. Slechts in noodgevallen kan men volstaan met alleen toiletpapier.

De wodoe (kleine rituele wassing)

In de islam is “Wodoe” de belangrijkste voorwaarde voor het verrichten van het gebed. De wodoe is in de Koran verplicht gesteld:

O u die gelooft, wanneer u uzelf opstelt voor de salaat, wast dan uw gezichten en uw handen tot aan de ellebogen en wrijft over uw hoofden en uw voeten tot aan de enkels.” (soera5:6)

De Heilige Profeet (vrede zij met hem) heeft het volgende gezegd:
Op de dag des oordeels zal ik mijn volgelingen herkennen aan hun gelaat, handen en voeten, die dankzij de wodoe zullen stralen (van noer)

Bij een andere gelegenheid zei Hij (salla Allahoe aleihi wa sallam):
Voor degene, die op de voorgeschreven wijze wodoe verricht en daarna de kaliema: Asjhadoe allaa-ielaha illa iellallaaho wa asjhadoe anna moehammed-dan ´abdoehoe wa rasoeloeh (ik getuig dat er geen god is dan Allah en Mohammed Zijn Dienaar en Profeet is) reciteert, zullen alle acht poorten van het paradijs zich openen, zodat hij mag binnentreden door de poort die hij wenst.”

Hij (salla allhoe aleihi wa sallam) zei ook:
Van degene die wodoe op de juiste wijze verricht worden alle kleine zonden weggewassen, de zonden van al zijn ledematen worden kwijtgescholden en hij wordt in het hiernamaals in rang verheven.”

Hij (salla allhoe aleihi wa sallam) zei ook:
Wodoe is het symbool van het ware geloof

Hij maakte toen de volgende opmerking:
Blijft standvastig op de rechte weg… en denk erom dat het verrichten van het gebed het beste van alle daden is en dat alleen de ware gelovige zijn Wodoe op de juiste wijze kan verrichten.

Abu salmaan (rady Allahu ´anh) vertelde:” De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) pakte een droge tak van een boom en schudde het zo hevig dat alle bladen eraf vielen. Toen zij Hij (saw): ” O Salmaan, vraag je niet waarom ik dit doe?.” Abu Salman zei: ” ja vertel me waarom u dat doet”. Hij (saw) vertelde:” wanneer een moslim de wodoe verricht, zullen zijn zonden net zoals deze bladeren afvallen.

Voorgeschreven methode van wodoe:

1. De intentie moet zijn Allah te behagen en zijn goedkeuring te verkrijgen voor al onze goede daden en activiteiten. Wodoe moet men beginnen met “Biesmillah…” en het volgende gebed:
” Allahohoem-ma-ghfirlie Dhanbie wa wassi´-li- fie daarie wa baariklie fie rizqie”
(O Allah vergeef mijn zonden, schenk mij een goede woning en zegen mijn verdiensten)

2. Was beide handen driemaal grondig tot de polsen
3. Breng driemaal met de rechterhand water in de mond en spoel de mond.
4. snuif driemaal water op, behalve tijdens het vasten, en maak de neusgaten grondig schoon.
5. Was het gezicht driemaal zodat geen keel deel droog blijft. Het gezicht loopt van het voorhoofd tot de onderkin en van de linkeroor tot aan de rechteroor.
(hier kan men het volgende gebed lezen: ” Allahoemma bajjid wadjhie jauma tabjadoe-l- wodjoeh wa taswaddoe-l- wodjoeh”. (O Allah verlicht mijn gelaat op de dag des oordeels wanneer een aantal gezichten zal stralen terwijl andere donker en somber zullen zijn).
6. Was beide handen tot aan de ellebogen driemaal. Eerst de rechter en daarna de linkerhand. (ringen en armbanden verwijderen als ze de plaats op de huid droog kunnen houden).
7. Wrijf met natte handen over minstens een kwart van het hoofd en de oren af
8. Was daarna de beide voeten tot aan de enkels. Eerst de rechtervoet dan de linkervoet. Men moet ervoor zorgen dat men ook tussenruimten van de tenen wast.


Wanneer is de wodoe verplicht?

1.Wodhoe is Farz (verplicht) voor:
a. Voor de verrichting van elk Gebed, ongeacht verplichte of vrijwillige gebeden;
b. Voor de verrichting van het begrafenisgebed;

2. Wodhoe is Waadjib (vereist) voor:
a. De rondgang om de Ka ‘bah;
b. Het aanraken of reciteren van de Heilige Qoer’aan.

3. Wodhoe is Soennat (Profetische Traditie) voor:
a. Het naar bed gaan;
b. Het baden.

4. Wodhoe is Moestahab (geoorloofd) voor:
a. De Azaan (oproep tot het Gebed) of het opzeggen van de Takbier;
b. Het reciteren van de Goetba, zowel vóór het Gebed op vrijdag als tijdens een huwelijks-plechtigheid;
c. Het bekendmaken van religieuze voorschriften;
d. Na het opstaan (wakker worden);
e. Na het wassen van het lichaam van een overledene.
f. Het bezoek aan de Graftombe van de Heilige Profeet, salla Allahoe aleihi wa sallam;
g. Het verblijf op de vlakte van Arafat;
h. De loop tussen Safaa en Marwaa;
i. Het wordt aanbevolen, dat men in de regel steeds in de staat van Wodhoe verkeert.

Farz (verplichte) delen in Wodhoe

(Vier handelingen zijn verplicht tijdens het verrichten van de Wodhoe. Als één van deze handelingen wordt nagelaten of gedeeltelijk verwaarloosd, ongeacht hoe gering deze verwaarlozing ook is, dan geldt dat er helemaal geen Wodhoe is verricht.)
Deze handelingen zijn:
1. De intentie
2. Het wassen van het hele gezicht, vanaf het haar van het voorhoofd tot de kin en onder de kin en van oor tot oor totdat alles nat wordt;
3. Het driemaal wassen van de handen tot aan de ellebogen;
4. Het eenmaal afwrijven van een vierde deel van het hoofd;
5. Het driemaal wassen van de voeten tot aan de enkels
6. het wrijven over de te wassen lichaamsdelen.
7. continueren van het doen van de woedoe (dus niet de wodoe in delen verrichten, door eerst het gezicht te wassen en een hele tijd later de armen te wassen).


Hoe kan de Wodhoe ongeldig (verbroken) worden?

De Wodhoe kan ongeldig worden door:
1. Urineren of stoelgang hebben
2. Windjes laten
3. Afscheiding prostaatvloeistof, voorvocht e.d.
4. Zaadlozing veroorzaakt door shock, een val, e.d.
5. De Wodhoe wordt ook ongeldig door menstruatiebloed, sperma, Nifaas, e.d. die een persoon verontreinigen, welke persoon dan een bad moet nemen om zich te reinigen.
6. diepe slaap, flaauwte en bedwelming

Geen verplichting tot Wodhoe

Voor kwijtschelding van de Wodhoe komt een persoon in aanmerking, die lijdt aan een voortdurende afscheiding van onreine vloeistof als gevolg van een aandoening of ziekte, waardoor hij niet bij machte is zijn lichaam voor het verrichten van het Gebed in reine staat te houden.
Dat is bijvoorbeeld het geval als:
1. Een persoon last heeft van incontinentie
2. Een persoon keer op keer een windje moet laten
3. Een persoon last heeft van diarree
4. Een persoon voortdurend last heeft van zaadlozingen of afscheiding van prostaatvloeistof en of voorvocht.

opmerkingen over de wodoe

– De wodoe vervalt niet, als iemand half in slaap valt, maar wel kan navertellen wat er gezegd is. Als hij zich niets meer kan herinneren, dan is hij in (diep) slaap gevallen en dan vervalt zijn wodoe.
– Als je zeker weet dat je wodoe hebt verricht maar je koestert het vermoeden dat je wodoe gebroken is, dan moet je maar aannemen dat je wodoe geldig is. Omdat twijfel geen overhand mag krijgen over zekerheid.
– Als je geen wodoe had en je twijfelt of je wodoe hebt of niet, is het verplicht de wodoe te doen. Je mag niet aannemen, dat je wodoe had.

Wodoe en de moderne wetenschap

Invloed op de circulaire bloeds omloop
In het lichaam zorgen slagaders ervoor dat het bloed in het lichaam wordt gepompt met zuurstofrijk bloed. Naarmate je van het hart verwijderd bent, is het bloedvatensysteem meer en meer vertakt en verfijnd. Aders en kleine bloedvaten zorgen ervoor dat zuurstofarm bloed samen met afvalstoffen (o.a koolstofdioxide) terug naar het hart en de longen kan stromen. Naarmate men ouder wordt, worden deze aders en bloedvaten harder en minder flexibel; het begin van het ouderdom. Gevolgen hiervan zijn een hoge bloeddruk en arteriosclerose, en hebben een zeer vernietigende werking op het hart. Wassen met water heeft het positieve effect dat door het temperatuurverschil met de huid de aders gaan samentrekken als het koud wordt en ontspannen bij warmte. Hierdoor blijven de bloedvaten fit en flexibel. Dit is vooral nodig bij de hersenen, het gezicht, voeten, handen en armen. Precies deze delen zijn verplicht bij de wodoe!!!

Invloed op het lymfevatenstelsel
Het lymfevatenstelsel zorgt ervoor dat het lichaam gezond blijft. Het lymfe bestrijdt ongewenste indringers in het lichaam. Ook het lymfevatenstelsel wordt door de kleine wassing positief beïnvloed. Stimulering van het lymfestelsel geniet voorkeur op drie plaatsen:
– Om het lymfestelsel goed te laten werken, moet elk deel van het lichaam gestimuleerd worden. Dit wordt gerealiseerd in de ghoesl.
– Stimulering centra in de neusholte.
– Stimulering van de beide zijden van de nek.
Al deze plaatsen komen aan bod bij de wodoe of de ghoesl.

Wodoe en de statische elektriciteit in het lichaam
Het lichaam heeft normaal een evenwicht aan statische elektriciteit. De gezondheid van het lichaam is verbonden aan dit evenwicht. Atmosferische omstandigheden en het dragen van kunststof kleding zorgen ervoor dat het evenwicht verstoord wordt. We merken dat bijvoorbeeld als je een stuk metaal aanraakt en je ondervindt een elektrische schok. Ook onweer heeft op ons zo een neveneffect. Het toepassen van accupunctuur om het evenwicht aan statische elektriciteit te herstellen, kan helpen, maar eenvoudiger is het om je een paar keer per dag met water te wassen. Enkele negatieve gevolgen van statische elktriciteit zijn:
– Statische elektriciteit spant de spieren op het gezicht, waardoor plooivorming, rimpels en ouderdom in de hand wordt gewerkt. Dit geldt natuurlijk voor het hele lichaam. Het is bekend dat er miljarden worden uitgegeven aan schoonheidsmiddelen, die geen tot weinig effect hebben, om plooitjes en rimpels weg te nemen en om wat jonger uit te zien. Door je vaak met water te reinigen reduceer je deze negatieve effecten sterk. Dit gebeurt zeker in de wodoe, vooral in die delen die het meest in aanraking met de omgeving zijn: gezicht, armen en voeten.

Ghoesl (grote rituele wassing)

De gewone betekenis van ghoesl is baden, maar volgens de Fiqh impliceert het de voorgeschreven reiniging van het lichaam of de totale rituele reiniging als religieuze plicht.

Hoe doet men de Ghoesl?
-Men neemt zich voor om de ghoesl te verrichten (intentie)
-Men wast eerst de handen
-Dan wast men de geslachtsdelen en wast men alle verontreinigingen van het lichaam af.
-Dan verricht men de woedoe en wast men het hele lichaam (bijvoorbeeld door onder de douchte te blijven staan) totdat er geen enkele plek nog droog blijft.

opm.: Men kan ook intentie doen voor de ghoesl, dan een complete douche nemen en daarna de wodoe doen. Men is daarna dan rein.


Twee redenen om de ghoesl te verrichten:
– na seksuele omgang / zaadlozing, ghoesl is verrplicht/farz.
– om het lichaam te reinigen van zweet en vuil. Ghoesl is geoorloofd / mobaah.

Ghoesl is soennat:
– voor het vrijdaggebed

Abu Saied al Khudrie (rady Allahu ´anh) vertelde: De Profeet (saws) heeft gezegd: “Op vrijdag is de ghoesl verplicht voor iedere volwassene, en tanden poetsen en zich parfumeren naar vermogen“.

– Voor de salaat van ied-ul-adha od ied-ul.fitr.
– Voordat men de ihraam aantrekt voor de hadj of oemrah
– Op de dag van arafat (tijdens de hadj).

Ghoesl is gewenst voor:
– Als iemand moslim wordt


Reinheid van Geloof (Imaan) wil zeggen dat wij onze ‘éénheid van Godsgedachte’; ons geloof in de ‘Tawhied’, door niets laten ondermijnen. We dienen geen enkele afgod tussen onszelf en de Schepper te plaatsen. Een dergelijke ‘Imaan’ dient beschermd te worden door de praktijk van de Islam, die een schild vormt tegen alle twijfels en influisteringen van Satan.

Reinheid van hart. Ons hart wordt in zowel de heilige Qur’aan als overleveringen (ahadith) vele malen genoemd als een zetel van geloof en Godservaring. Om daar licht in te laten vallen, dienen we het eerst te reinigen van allerlei negatieve emoties die daar net zo goed kunnen huizen. Indien onze harten in beslag genomen worden door rancune, afgunst, agressie etc., dan is daar geen plaats over om God te herdenken. Daarom werd door een geleerde gezegd: “Hij die zich in de heilige Qur’aan hult, heeft de gelukzaligheidkleding aangetrokken!” Het reciteren van de heilige Qur’aan en gedenken van Allah (soebhanahoe wa ta´ala), (Dhikr-ullaah) is het voedsel van de harten.

Reinheid van de tong
De tong is de tolk van het innerlijke, behoed hem daarom voor grove taal, leugens, laster en roddel. Met onze tongen kunnen we harten veroveren en breken. Het is een wonderbaarlijk klein soepel instrument, dat alle kanten op kan. Daarom heeft de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) gezegd: – “Degene die door Allah wordt behoed tegen het kwaad van wat zich tussen zijn kaken bevindt en het kwaad van wat zich tussen zijn benen bevindt, gaat het Paradijs in.” (dwz. men moet zich behoeden voor zaken als lasterpraat en illegale intimiteit).

Ook heeft Hij (sallallahoe aleihi wa sallam) gezegd: “Houd u niet bezig met veel gepraat zonder Allah (soebhanahoe wa ta´ala) te gedenken, want veel praten zonder de herinnering aan Allah (soebhanahoe wa ta´ala) verhardt het hart en de persoon die zich het verst van Allah (soebhanahoe wa ta´ala) bevindt, is degene met een hart van steen.” De tong is niet het enige zintuig dat we rein moeten houden, ook onze ogen, oren, neus en gevoel dienen we voor datgene te gebruiken, waarvoor God ze gegeven heeft.

Reinheid van verstand houdt bijvoorbeeld in dat wij ons ontdoen van overbodige kennis. Zoals kennis van magische gebruiken; kennis van methoden om zonder werken aan veel geld te komen door gokken of oplichting; tarotkaarten; handlezing; kennis van kristallenpotkijkers en pseudo-astrologische sterrenbeeld verhaaltjes in populaire week- en dagbladen, etc. Tevens betekent het dat wij ons gedachteleven en onze fantasie rein houden. Ons verstand heeft behoefte aan waarheid en wijsheid en ons voorstellingvermogen heeft behoefte aan schoonheid. De schoonheid van Allah’s (soebhanahoe wa ta´ala) schepping bijvoorbeeld.

Reinheid van het nageslacht is gebaseerd op een door de Islam gelegaliseerd huwelijk. Een ‘voorhuwelijks’ -of ‘naasthuwelijks’ -illegaal – sexleven, maakt het familieleven onrein. Ook het rekening houden met de maandelijkse ongesteldheid van vrouwen en het leren van de grote wassing (Ghusl) behoren tot rein gezinsleven.

Reinheid van Gebed
Vanaf het zevende levensjaar dienen we onze kinderen de schoonheid van het Islamitische gebed (Salaat) uit te leggen en aan te moedigen tot het in de praktijk te brengen van de kleine wassing (Wudu) die aan het gebed vooraf gaat en hierboven is genoemd in surah al-Maa-idah 5:6. De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) heeft gezegd dat het een van de methoden is om kinderen achter te laten die voor ons bidden, als wij zijn overleden. Ook het reinigen met water, bij elk bezoek aan het toilet, zoals de Islam voorschrijft. Papier is niet voldoende voor de reiniging, dit kan hoogstens – gebruikt worden om te drogen ná de reiniging met water. Men noemt deze reiniging op het toilet, die altijd met de linkerhand gebeurt: ‘Istindjaa’.

Reinheid van lichaam
In twee overleveringen, die elkaar enigszins overlappen, heeft de Profeet (Sallal-laahu ‘Alayhi wa Sallam) uiteengezet dat het tot de natuurlijke aanleg van de mens behoort zich te reinigen.
” Degenen die zijn schaamharen niet verwijdert, zijn nagels niet kortknipt, en zijn snorharen niet bekort, behoort niet tot ons”.

De volgende 5 handelingen zijn van die ‘fitrah’ van de mens:
1. de besnijdenis bij een jongen;
2. het verwijderen van okselhaar en schaamhaar;
3. het knippen van de nagels en
4. het kort houden van de snor (vooral niet laten groeien over de lippen);
5. het uitspoelen van mond en neus.

De miswaak, een takje waarmee de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) dagelijks Zijn tanden enkele malen reinigde, wordt bijzonder door Hem (sallallahoe aleihi wa sallam) geprezen. Hij (sallallahoe aleihi wa sallam) zegt over het gebruik van de miswaak dat het de ogen glans geeft, de mondgeur verbetert; het tandvlees versterkt, de engelen verblijdt en het welbehagen van Allah (soebhanahoe wa ta´ala) doet toenemen. Dit hangt samen met het verbod op het eten van uien en knoflook voordat je naar de Moskee gaat. Voor ons lijkt het nu vanzelfsprekend, maar de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) moedigde mensen veertien eeuwen geleden alom aan minstens één maal per zeven dagen volledig te baden.

Reinheid van kleding
Toen de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) -na een periode van – intensieve meditatie en overdenking van het lot van de mensheid, zijn eerste openbaring ontving, was daaronder de vermaning:

“En reinig uw kleding.” (H. Q. 74:5)

Naar aanleiding daarvan was het voor alle volgelingen van de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) tijdens Zijn leven, maar in het bijzonder voor geleerden, voorgangers en predikers, noodzakelijk zich altijd in schone kleren te vertonen. Maar ook alle andere moslims worden in de heilige Qur’aan aangemoedigd de Moskee altijd met schone kleding te betreden: “O kinderen van adam, verzorgt uw uiterlijk voor u naar de moskee gaat (ter gelegenheid van aanbidding)… ” (H. Q. 7:31) Het is niet erg als kleding oud is, maar vuil kan eigenlijk niet getolereerd worden in de Moskee. Dit geldt ook voor de huid, de kleding en voor de plaats van het gebed. Met vuil wordt in de Islam, alcohol, bloed, uitwerpselen, urine, etc. bedoeld. “In een moskee die van het begin af aan vanwege Godsbewustzijn is gesticht. heeft het zeker meer waarde dat u er staat voor gebed. Er bevinden zich daar mensen die zich graag reinigen en Allah heeft degenen die zich reinigen lief.” (H. Q. 9: 107) Daarom is het ‘sunnah’ (volgens de voorbeeld van de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) ) dat zelfs moslim-mannen zich parfumeren, niet over het zweet en vuil heen, maar nadat men zich gereinigd heeft!

Reinheid van voeding
“O gelovigen, eet van de reine dingen die Wij u hebben gegeven en wees Allah dankbaar, als Hij het is Die u aanbidt.” H. Q. 2:/72)

Bij de keuze van voedsel dienen moslims zich ook door dit reinheidsprincipe te laten leiden. We dienen ons voedsel te verschaffen met legale inkomsten en ons voedsel zelf dient ‘halaal’ te zijn. Dat wil zeggen dat alcohol, varkensvlees, niet- ritueel-geslacht vlees, bloed en daarvan afkomstige vetten en ingrediënten niet voor consumptie geschikt zijn voor moslims. Een voorbeeld hiervan is patat gebakken in dierlijke vetten of niet-ritueel- geslacht vlees b.v. hamburgers gebakken in plantaardige vetten. Sommige moslims schijnen ervan uit te gaan dat bewoners van ontwikkelde landen zich niet storen aan voedselvoorschriften en daarom zoveel technologische vooruitgang hebben geboekt. Broodjes ham en blikjes bier hebben geen welvaart gebracht, misschien waren het, een gedisciplineerde werkhouding of het exploiteren van andere werelddelen, die tot de oorzaken behoren. De Islam heeft bijzondere aandacht aan de kwaliteit van drink – en waswater geschonken. Wij dienen te Ietten op kleur, geur en smaak om te beoordelen of het nog wel geschikt is als drinkwater of voor de wassing voor de Salaat.

Ook voor dieren in huis zijn bepaalde restricties. Katten reinigen zichzelf maar honden niet. De functie van de hond is buiten de deur als herdershond of waakhond. Een dier dat zo’n behoefte heeft aan beweging en actie als een hond, in een kleine gezinswoning opsluiten, heeft dat nog iets met dierenliefde te maken?

Foto’s tekeningen en schilderijen, waar mensen naakt of half naakt opstaan, of waar die delen van het mannelijk of vrouwelijk lichaam op staan, die de lust opwekken, of afbeeldingen van mannen of vrouwen in uitdagende houdingen, van immorele personen, die obsceniteit propageren en de wulpsheid van de maatschappij voorstaan zoals zoveel zangers, acteurs en andere entertainers horen ook van de muren gereinigd te worden. Meestal zien we dat moslims hun schoenen net als in de Moskee uit doen voor zij hun huiskamers betreden. De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) heeft dit voorgedaan in een stad met veel minder vuil in de straten dan wij nu om ons heen zien. Sommige moslims achten het een teken van vooruitstrevendheid of tolerantie, mensen met schoenen hun huizen binnen te halen. Toch gaat daardoor een deel van de reinheid en moslimsprivacy verloren.

Reinheid van taak betekent het verantwoordelijkheidsgevoel van ieder lid van de samenleving om een eenmaal gegeven en geaccepteerde taak met de goede intentie, inzet en motivatie uit te voeren. Elk werk heeft zijn bijzondere eisen. Bij het verrichten ervan zijn eigenschappen als eerlijkheid, oprechtheid, gemotiveerdheid, bevoegdheid en het serieus nemen, zelfs van werk dat we soms ‘beneden onze stand’ achten, van het grootste belang. AI deze eigenschappen samen worden in de heilige Qur’aan ` Amaanah’ genoemd; verantwoordelijkheidsgevoel. De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) heeft gezegd: “Als de ‘Amaanah’ verdwijnt, verschijnt de ‘Qiyaamah” (de Dag der Opstanding).”

Ook de reinheid van het huis is een belangrijk principe in een samenleving. De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) heeft hierover gezegd dat de behoefte aan een schone omgeving uit geloof voortkomt. Ook heeft Hij (sallallahoe aleihi wa sallam) gezegd dat een schoon huis zegen, welstand en welzijn brengt. Het huis dient ook gereinigd te worden van: afgodsbeelden, polytheïstische rituelen of symbolen, kruizen, afbeeldingen van tirannen of een grote atheïstische leider . Of zoals de Boodschapper van AIlah (sallallahoe aleihi wa sallam) zei: “Waarlijk, de engelen zullen geen huis binnen treden waar beelden zijn.” ( Bukhari/ Muslim)

Reinheid van samenleving begint bij ons zelf. Er is een voortdurende wisselwerking tussen individu en samenleving en een Islamitische gemeenschap. Moslims zijn niet alleen maar groepsmensen, zij dienen ook ieder persoonlijk een uniek – proces van ontwikkeling door te maken, waardoor ze elkaar stimuleren en inspireren. Ontegenzeggelijk beïnvloeden we elkaar. Het kan zijn dat ons slechte gedrag en egoïstische levenshouding een hele groep naar beneden haalt, het kan ook zijn dat onze goede intentie en onbaatzuchtige dienstverlening aan de Islam een hele groep vooruit helpt.

Reinheid van omgeving wil in de eerste plaats zeggen, het schoonhouden van onze directe omgeving. Ons straatje, voor de deur van ons huis, de straten, steden en landschappen in het algemeen, etc.. Het houdt in dat wij -een ecologisch -bewustzijn dienen te ontwikkelen en nadenken over de taak en verantwoordelijkheid van een Islamitisch gelovig mens ten opzichte van milieu en wereldvrede. Hopelijk ondergaan we de inspirerende uitwerking van de woorden van de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam). Hij (sallallahoe aleihi wa sallam) heeft gezegd: “Reinigt zoveel als u instaat bent te reinigen. Allah (soebhanahoe wa ta´ala) heeft de Islam gesticht op reinheid, en alleen zij die zich reinigen gaan het Paradijs binnen.” En Hij (sallallahoe aleihi wa sallam) bad: “O Allah! Ik zoek mijn toevlucht bij U tegen alle vormen van onreinheid en onreine wezens.)

Amien

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top