Waarom geen varkensvlees islam? (Uitleg uit de Koraan)

Het is bekend dat de Islam het eten van varkensvlees verbiedt en als zonde beschouwt. Voor de praktiserende moslims betekent het feit dat dit verbod niet verder met gedetailleerde redenen is uiteengezet, niet dat het hem is toegestaan om het eetbaar te noemen, noch kan hij zeggen dat hij precies weet waarom het verboden is. De Islam moedigt de moslims aan de voor- en nadelen, maar ook de wijsheid achter zo’n verbod, wetenschappelijk te onderzoeken.

In dit artikel worden door de schrijver enige bevindingen op het gebied van biochemie, microbiologie, volksgezondheid, religie en menselijk gedrag onder de aandacht van de lezer gebracht.

Verbod op varkensvlees

Het verbod van varkensvlees kan rechtstreeks in de Heilige Koraan gevonden worden. Het is in vier hoofdstukken genoemd:

  • Hoofdstuk 2: Surah “De Koe”,
  • Hoofdstuk 5: Surah” De gespreide Tafel”,
  • Hoofdstuk 6: Surah “Het Vee”,
  • Hoofdstuk 16: Surah “De Bij”, .

In hoofdstuk 2, vers 173 zegt, Allah (Subhana wa ta’ala):

“Hij heeft voor u slechts verboden het kadaver, bloed, varkensvlees en datgene waarover een andere naam dan die van Allah is aangeroepen. Maar als iemand door noodzaak gedwongen is, niet uit begeerte of om te overtreden, dan is hij niet schuldig, want Allah is zeer zeker vergevensgezind en genadevol.”

In hoofdstuk 5, vers 3 zegt, Allah (Subhana wa ta ‘ala):

“Verboden voor u zijn: het kadaver, bloed, varkensvlees en al datgene waarover een andere naam dan die van Allah is aangeroepen; dat wat gedood is door wurging, het doodgeslagene, het doodgevallene, het doodgestokene, dat wat is aangevreten door wilde dieren; behalve als u in staat bent (naar de eis) te slachten; dat wat op een altaar (voor afgoden) geofferd is, het is ook verboden vlees te verdelen door loting met pijlen: dat is een zondige daad.”

In hoofdstuk 6, vers 145 zegt, Allah (Subhana wa ta ‘ala):

“Zeg: In datgene wat mij geopenbaard is, vind ik geen voedsel dat verboden is voor degene die ervan wenst te eten behalve het kadaver, uitgestroomd bloed, of varkensvlees, want dat is een gruwel, of iets schandelijk, en waarover een andere dan Allah’s naam is aangeroepen.
Maar als iemand door noodzaak ertoe gedwongen wordt, niet uit begeerte om te overtreden, dan is uw Rabb (Heer) zeer zeker vergevensgezind, genadevol.”

In hoofdstuk 16, vers 115, zegt Allah (Subhana wa ta ‘ala):

“Hij heeft voor u slechts verboden het kadaver, bloed, varkensvlees, en al het voedsel waarover een andere naam dan die van Alaah is aangeroepen.
Maar als iemand door grote behoefte ertoe gedwongen wordt, niet uit begeerte of om te overtreden, dan is Allah zeer zeker vergevensgezind en genade vol.”
Uit deze vier haast identieke verzen kan men opmaken dat varkensvlees in de Islam absoluut verboden is. In hoofdstuk 6 is het duidelijk als Allah zegt: “…verboden te worden gegeten door iemand die het wenst te eten,…” dat dit vers niet alleen voor de muslims bedoeld is, maar voor alle mensen.

Algemene redenen voor het verbod

De exacte redenen en de diepe wijsheid van ‘het waarom” bij het verbod op varkensvlees zijn alleen bekend bij Allah (Subhana wa ta ‘ala):
De gelovige muslim zegt:

“Wij geloven erin (de openbaringen).
Het is geheel van onze Rabb (Heer)…”
(vers 3:7)

Toch moeten we de redenen hiervan onderzoeken. We kunnen in de Quraan zien dat Allah, (Subhana wa ta ‘ala), het eten van varkensvlees verbiedt omdat het goddeloos en een zonde is. Hierbij wordt het woord “ridjs” (gruwel) gebruikt, dit woord wordt in verschillende contexten achtmaal gebruikt in de Heilige Quraan, onder andere in de volgende regel:

In hoofdstuk 5, vers 90-91, zegt Allah , (Subhana wa ta ‘ala):

“0 gelovigen! Alcohol, het kansspel, wijding van stenen (afgoden) en toekomstvoorspelling door middel van (tover) pijlen zijn een gruwel, het werk van de duivel. Vermijdt die dus, opdat het u goed zal gaan. Het plan van de duivel bestaat eruit vijandigheid en haat onder u te verwekken met alcohol en het kansspel en u af te houden van het gedenken van Allah en het gebed. Zult u dan ophouden?”

Daarom is de betekenis van dit woord “ridjs” uiteengezet als: vuil of smerig, “onrein”, later zullen deze termen verder uitgelegd worden. Ook de specifieke redenen moeten tezamen met de wetenschappelijke bevindingen vermeld worden.

Alleen vlees of het hele dier?

Is het verbod op varkensvlees alleen beperkt tot het vlees of betreft het hele dier? Ook op deze vraag geeft de Heilige Quraan ons antwoord. In de Arabische taal betekent “vlees” alles wat eetbaar is aan het dier. Wij kunnen dit uit vele Quraanregels afleiden, onder andere de volgende:

1) In Surah 2, “De Koe”, ayat 259:
…”En kijk verder naar de beenderen, hoe Wij ze samenvoegen en dan met vlees bekleedden…

2) In Surah 16, “De Bij”, ayat 14:
“En Hij is het, Die de zee aan u dienstbaar heeft gemaakt om er vers vlees uit te eten… “

3) In Surah 23, “De Gelovigen”, ayat 14:
“Daarna maken Wij de druppel tot een bloedklonter, dan schiepen Wij de bloedklonter tot’ een vleesklomp, dan schiepen Wij de vleesklomp tot beenderen en dan bekleedden Wij die beenderen met vlees. “

Het is hierdoor duidelijk dat het woord “vlees” ook het vet inhoudt. Daarom is alles dat eetbaar is aan het dier verboden om te eten. Het is ook duidelijk dat vet in het vlees is opgenomen en dat het er in de meeste lichaamsdelen onafscheidelijk van is.

Varkensvlees of ander vlees

Een regelmatig terugkerende vraag is: waarom is alleen varkensvlees verboden en andere soorten vlees niet?

Niet alleen het varken is verboden, maar het vlees van alle carnivoren (vleesetende dieren) en van mensen, is niet toegestaan voor consumptie.
Het vlees van een kat, hond, rat, muis, tijger, vos, leeuw, arend, valk, havik, etc. is verboden, terwijl het vlees van herbivoren (plantenetende dieren) zoals schapen, koeien, kamelen, herten geiten, kippen, eenden, ganzen, konijnen, etc. is toegestaan mits het dier geslacht is volgens de regels (uitspreken van de tasmiya) van de Islam. Het paard en de ezel zijn in de Islam edele dieren en het vlees hiervan wordt alleen in noodgevallen gegeten.
Er werd geëxperimenteerd met vetten van eetbare en oneetbare dieren en er werd bevonden dat vetten van eetbare dieren een patroon van onverzadigde vetzuren volgen, behalve varkensvlees. Dat volgt het patroon van verzadigde vetzuren.
Dit betekent dat als iemand het vlees van plantenetende dieren eet, het vet hiervan gehydrolyseerd wordt in de dunne darm door een stof uit de alvleesklier na door galzouten geëmulgeerd te zijn.
Het zal worden geabsorbeerd, opnieuw samengesteld en opgeslagen in de vetweefsels als menselijk vet.
Maar die stof uit de alvleesklier kan het vet van carnivoren dieren niet afbreken.
Dus worden ze daarna opgeslagen in de vetweefsels als dierlijk vet en niet als menselijk vet en varkensvet gedraagt zich net als vet van vleesetende dieren.

Er worden hierover een aantal vragen gesteld en er kunnen maar weinig antwoorden op gegeven worden.
Wat gebeurt er met dat vet, dat als varkensvet in de vetweefsels van mensen wordt opgeslagen?
Hoe verloopt het stofwisselingsproces?
Kan eten van varkensvlees de oorzaak van hartaanval zijn?
Wordt de persoonlijkheid of het karakter beïnvloed door het soort voedsel dat gegeten wordt?
Indien dat zo is, wordt het menselijk karakter dan beïnvloed door het eten van varkensvlees? Deze en andere vragen
dienen beantwoord te worden.

Microbiologisch bewijs

Er zijn een behoorlijk aantal bacillen, parasieten en bacteriën waardoor varkens geplaagd worden en die in zijn vlees leven waardoor, als het gegeten wordt, ziekten worden overgedragen aan de mens.
Deze parasieten zijn o.a. lintwormen, mijnwormen, ronde wormen, faciolopsis buski, paragonimus etc.

Er zijn twee soorten lintwormen, de ene soort, Taenia Saginata teistert het vee en de andere, Taenia Solium teistert het varken. Er is enig verschil in vorm en levensloop en ook in de schade die zij aan het menselijk lichaam berokkenen als het zieke vlees is gegeten.
De Saginata blijft bijvoorbeeld in de darmen van de mens en voltooidt zijn leven daar en de schade is beperkt. De Solium daartegen kan zijn leven niet in de darmen voltooien en gaat door de darmwand met de bloedstroom naar alle kanten van het lichaam. De kiemen nestelen zich in de vitale organen van het menselijk lichaam zoals het hart, de ogen, de hersenen, de longen en lever. Om hun leven voort te kunnen zetten vonnen zij blaasjes ter grootte van een erwt of groter. Als zo’n blaasje of blaasjes in de hersenen gevormd worden veroorzaken ze schade, krampen, verlies van bewustzijn, hysterie en zelfs krankzinnigheid. Als die blaasjes het hart bereiken veroorzaken ze verhoogde bloeddruk en zeer waarschijnlijk een hartaanval. Dr. Rizvi bevestigt dit in zijn boekje over varkensvlees.

Religieus bewijs

Het schijnt dat alle wereldreligies de consumptie van varkensvlees verbieden. Het Judaïsme, het Christendom in het algemeen en de Islam in het bijzonder, verbieden het allemaal. Het is ironisch te zien dat de Christenen varkensvlees eten omdat ze veronderstellen dat het aan hen toegestaan is door de discipel (Christenen volgen nu opeens een discipel in plaats van de Profeet Jezus -as-) Petrus: “Petrus had geen onrein gegeten, de stem zei om te eten.” (Handelingen 11:11)

Maar als we de boeken erop naslaan, zien we dat Jezus tijdens zijn leven de Joodse wetten volgde en kwam om die te bevestigen, te reinigen en uit te breiden. (Vlg. Mattheus 5:17)

[Na het heengaan van Jezus, en door het verwerpen van Jezus door de Joden, zochten bepaalde discipelen van Jezus naar nieuwe wegen. Om zoveel heidense Romeinen en Grieken te bekeren, werden de spijswetten, het vlees van dieren geofferd aan afgoden 1) , besnijdenis 2) etc. verdraaid danwel afgeschaft. Dit alles was om de nieuwkomers het makkelijk te maken.]

I) I Korinthiers 8:4-10
2) I Korinthiers 7:19
[“En toen Petrus naar Jeruzalem gegaan was, verschilden zij,
die uit de besnijdenis waren, met hen van mening, en zij zei-
den gij zijt binnen gegaan bij onbesnedenen en hebt met hen gegeten.”]
(Handelingen 11:2-3)

Nergens wordt gezegd dat Jezus varkensvlees heeft gegeten tijdens zijn leven.
“Ook het zwijn want het heeft wel gespleten hoeven en de hoeven vertonen wel een volledige kloof, maar het herkauwt niet. Het is voor u onrein.
Van hun vlees moogt gij niet eten, en hun dode lichaam moogt gij niet aanraken. Ze zijn voor u onrein.

(Leviticus 11:7-8)

“Gij moogt in het geheel geen vet… (Lev. 7:23)
“Gij moogt in het geheel geen bloed eten…
“Elke ziel die enig bloed eet, die ziel moet van zijn volk worden afgesneden.” (Lev. 7:26-27)

Een bekende Bijbelexegeet, H.L. Hastings, zegt in zijn boek “Zal het Oude Boek stand houden”,
Pag. 92: “Varkens waren bestemd reinigers te zijn, om smerigheid en gruwelen op te eten; maar als zij hun werk gedaan hadden was het niet bestemd dat mensen zich om zouden keren om het varken op te eten.”

Gedragsbewijzen

Het oude spreekwoord dat zegt, “zeg me wat je eet en ik zeg je wat je bent”, is nog steeds tot op bepaalde hoogte waar. Er is een groot aantal experimenten op moleculaire basis uitgevoerd op kinderen om de effecten van voeding op hun persoonlijkheid, karakter en gedrag te bestuderen.
Onthouding van een vitamine, een aminozuur of een amine heeft het gedrag van kinderen beïnvloed. Het is bevonden dat borstvoeding betere menselijke eigenschappen voortbrengt dan flesvoeding. Het is bewezen dat eten van vlees van kadavers die met het diethylstilbesterol-hormoon (DES) ingespoten zijn, het karakter van mensen heeft beïnvloed, d.w.z. het heeft homoseksualiteit doen toenemen.
Andere experimenten werden uitgevoerd bij schoolgaande kinderen om de effecten van verkeerde voeding op hun intellectuele prestaties en zintuiglijke waarnemingen te bestuderen. Het mechanisme werd direct of indirect beïnvloed en het resultaat was verlies aan leertijd, storingen in het leerproces gedurende kritieke perioden van ontwikkeling, veranderingen in motivatie en veranderingen in de persoonlijkheid.

Uit de voorafgaande bevindingen kunnen we concluderen dat de voedselsoort die gegeten wordt, het karakter en gedrag van het individu beïnvloeden. Het effect kan voortkomen uit het eten van speciale, zware voeding of een bepaald bestanddeel in de voeding.
Als we naar het dieet van sommige mensen kijken, zien we dat er vegetariërs zijn en vleeseters. Onder de laatste groep zijn mensen die herbivoren eten maar ook mensen die zowel herbivoren als carnivoren eten. Het vreemde is echter dat de laatste van de carnivoren alleen varkens eten en geen katten, ratten, honden, muizen enz.

Dr. EI-Fangary heeft gerapporteerd dat veel mensen die het vlees van carnivoren eten, verdorven neigingen en gebrek aan menselijk gedrag ten opzichte van andere mensen vertonen, snel klaar staan andere mensen zonder reden te doden en van sommigen is het zelfs bekend dat zij mensenvlees gegeten hebben. Als we verder naar het gedrag van het varken kijken, zien we dat het een uniek dier is. De beer (mannetjes varken) vindt het niet erg als zijn zeug voor zijn ogen paart met een andere beer. Deze eigenschap is uniek omdat dieren dit niet kunnen tolereren. Bij het varken kan het niemand wat schelen zolang de zeug maar toestemming geeft aan andere beren, ook op haar eigen beer heeft het geen uitwerking.

Zo fungeert de zeug dus als een prostituée terwijl de beer immoreel handelt door zijn wijfje toe te staan met andere te paren zonder zich daar iets van aan te trekken.

Door het vlees van dergelijke dieren te eten kan het karakter van de mens beïnvloed worden. We hebben gezien dat hormoon injecties die aan kalveren gegeven worden ook de mensen beïnvloeden die dat vlees eten. Daaruit kunnen we afleiden dat eten van varkensvlees ook het karakter van het individu zal aantasten en onzedelijkheid, homoseksualiteit, lesbianisme, overspel en prostitutie zal doen toenemen. De vrije omgang van beide seksen die men in niet-moslim samenlevingen kan zien is ver beneden alle peil gedaald. Er is geen enkel concept van ethiek of moraal meer bij vele mensen, maar alleen nog seksgenot en vrij uitwisseling van seks, zonder daarvoor verantwoordelijkheid te (willen) dragen.
De seksuele relaties voor het huwelijk en het steeds toenemende aantal zwangerschappen waarvan de verwekker onbekend is, zijn overheersende kenmerken van westerse samenlevingen.

De “streakers” en de hoeveelheid publiciteit die zij krijgen en de vele nudistensociëteiten die gevestigd zijn, vormen enkele van de symptomen van de zieke samenleving die zijn verontreinigd door het verkeerde voedsel dat wordt geconsumeerd. Het aantal verkrachtingen en de algemene overgave aan seks zijn oncontroleerbaar geworden in westerse samenlevingen. Het aantal roofovervallen, wurg en sluipmoorden, het aanleggen van wapenvoorraden en al dat soort dingen behoren tot het kwaad van de moderne samenlevingen die eigenlijk niet meer getolereerd kunnen worden. De voedingswijze heeft hierbij een grote invloed, als we ergens gaan beginnen is dat misschien een van de makkelijkst begrijpbare, tastbare punten.

Drogredenen en feiten

1) Vele mensen denken dat zolang men varkensvlees kookt, het gevaar trichinose op te lopen niet bestaat. In de V.S.D.A. brochure, I-I 34 wordt op pag. 8 verklaard dat van een serie van 24 gevallen van trichinose die waren doorgegeven, 22 gevallen het resultaat van gekookt varkensvlees waren.

2) Het is een feit dat varkensvet hoge meervoudig onverzadigde vetzuren heeft. Het menselijk lichaam heeft er geen profijt van. Zij kunnen niet afgebroken worden door de alvleesklier- stoffen en worden geabsorbeerd als varkensvet en als zodanig opgeslagen in het menselijk lichaam.

3) “Varkensvlees is voedzaam, daarom moeten we doorgaan het te eten als bron van dierlijke proteïne.”
Dr. O.S. Parret zegt in zijn boek “Zieken van voederdieren”, “varkensvlees is ook moeilijker verteerbaar dan de meeste andere vleessoorten.”
Dit betekent dat de biologische waarde laag is. Een andere vraag is waarom we dan ook geen honden, katten, ratten en soortgenoten, eten.

4) “Varkensvlees was in Arabië verboden om hygienische redenen. Tegenwoordig groeien varkens op onder gezondere omstandigheden.”
Het is een feit dat het varken een bij uitstek smerig en vuil dier is; het staat erop naar vuilstortplaatsen te gaan om zichzelf te voeden; het loopt achter het vee en andere dieren op de boerde- rij aan om op te eten wat zij laten vallen en het om te zetten in varkensvlees voor de openbare verkoop. Eerwaarde Vories zegt in zijn boekje “Het zwijn”, “Zie de bruut als hij zich in modder wentelt. Zie hem op het hoogtepunt van zijn glorie, bovenop de mesthoop met zijn kop begraven in het drek terwijl hij van die verheven plaats uitdrukking geeft aan zijn plezier en tevre- denheid met zijn ritmisch geknor.”
Een antropoloog Dr. Marvin Harris, schrijft in “De menselijke strategie”:…het bedekt de huid met eigen urine en uitwerpselen.

5) “Varkensvlees was in Arabië verboden omdat het een heet woestijngebied is. De mensen daar kunnen er last en diaree van krijgen, maar mensen buiten Arabie kunnen het rustig eten.”
Het is een feit dat varkensvlees doortrokken is van het hoogste percentage vet en er is geen manier om het vet van het vlees te scheiden. Een hoog vetgehalte in voedsel kan diarree in hete gebieden veroorzaken, maar spruw in andere gebieden. Het kan zwaarlijvigheid en een hoog percentage van driewaardige vetten in het plasma en hoog cholesterolgehalte veroorzaken en kan leiden tot hart- en vaatziekten.

6) Professor M. Harris van de universiteit van Columbia, trachtte een antropologisch antwoord te geven op het raadsel van het varken, waarom God de Joden en de Muslims verboden had varkensvlees te eten. Hij zei: “Varkens smaakten goed, maar ze eten je oren van je hoofd en als je ze de kans geeft maken ze ook al je water op. Nou, dat is mijn antwoord op het raadsel waarom God de Joden en de Muslirns gebood geen varkensvlees te eten. Heeft er iemand een beter idee?

Referenties
I. Bottino, N.R. et al “Dietary Fatty Acids: Their Metabolic Fate and Influence on Fatty Acid Biosynthesis,” Joumal American Oil Chem. Soc.42: 1124 (1965).
2. Chacko, G.K. & Perkins, E.G. “Anatomical Variation in Fatty Acid Composition & Triglyceride Distribution in Animal Depot Fats,” Joumal American Oil Chem. Soc. 42: 1121-1124 (1965).
3. Chandless, et al “Trichuris, Trichinella & Their AlIies,” Chapter 18 in Introduction to Parasitology, Pages 399-415, Wiley & Sons, N.Y. (1961).
4. Duncan, G.G., Ed. “Diseases of Metabolism, ” W.B. Saunders Co., Philadelphia (1864).
5. Fangary, A.S. “Islam ic Wisdom in Prohibiting the Flesh of Swine” (Arabic) Hikmat ui-Islam Fee Tahreemi Lahmil Khinzeer, J. of AI-Wa’yllslami (Arabic), Pp. 63-66, (July, 1971).
6. Kiernat, B.H., Johnson, J.A. & Siedler, A.J. “A Summary of the Nutrient Content of Meat, ” Bulletin 1-1 57, Arnerican Meat Inst Fd., Chicago (1964).
7. Rizvi, Sayed Saeed Akhtar, “Pork,” A Group of Muslim Brothers, Box 2245, Teheran, Iran (1972.)
8. Vorigs, C.L. “The Hog: Schuld it Be Used… For Food?,” College Press, College Press., Washington (1971).
9. Mattson, F.H. et al. “The Distribution ofFatty Acids in the Triglycerides of the Artiodactyla” (Even- Toed AnimaIs J.Lipid Res. 5: 363-365 (1964).
10. Mattson, F .H. & Beck, L. W. “The Speciticity of Panicrea- tic Lipase for the Primary Hydroxyl Groups of Glycerides,” J. Lipid Res. 5: 735-740 (1955).
11. Watson, George “Nutrition & Your Mind,” Harper & Row, New Vork (1972). –
12. Korey, S.R., et al. Editors “Ultrastructrue & Metabolism of the Nervours System,” Res. Publ. Ass. Nerv. Ment Dis., Volume 40 (1960).
13. Goodhart, R.S. & Shils, M.E. “Modem Nutrition in Health & Disease-Dietotherapy,” Lea & Febiger, Philadelphia (1974).

door dr. A. Sakr

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top