moslim mensen islam

Waarom zijn mensen geschapen?

Allah heeft drie soorten schepselen voortgebracht die voorbestemd zijn deze aarde te bevolken en wel de mens, het dier en het plantaardig leven. Van deze drie schepselen heeft Allah aan de mens een extra eigenschap meegegeven, namelijk hersenen en denkvermogen. Door te kunnen denken is de mens in staat om deze aarde te regeren.

Het dierlijk leven kan zodanig worden geregeld dat het tegemoet komt aan de behoefte van de mens. Bijvoorbeeld het dier kan geslacht, en tot consumptie verwerkt worden, zijn huid kan gelooid worden, de mens kan aan het dier allerlei functies toedelen, terwijl het dier niet in staat is om de mens te manipuleren, omdat het dier niet kan denken zoals de mens dat kan. Het dier is slechts voorbestemd om te leven, te eten en zich voort te planten en daarnaast om de mens te dienen. De rechten en verantwoordelijkheden van het dier bevinden zich alleen binnen de wetten die de natuur voorschrijft; alleen binnen die vastgestelde norm kan het dier zich manifesteren.

Hetzelfde geldt ook voor het plantaardige leven, het bezit geen hersenen en kan derhalve niet denken. Het is slechts een scheppingsvorm, die door de mens gebruikt kan worden. De mens kan planten nuttigen, verbouwen of gebruiken als bouwmateriaal. Het plantaardige leven kan uit zichzelf de mens niet manipuleren.
De mens is dus een wezen dat in een bijzondere vorm is geschapen en dat begaafd is met hersenen en denkvermogen zoals vermeld is in de heilige Quraan surah At- Tien vers 4:
“Zo waarlijk heb Ik (Allah soebhana wa ta´ala) de mens geschapen in al zijn bijzonderheden… “

Allah heeft de mens geschapen om over deze wereld te regeren. Met zijn denkvermogen en zijn geestdrift heeft hij de aarde weten te ontwikkelen tot die vorm zoals wij die op dit moment kennen. Wanneer b.v. de aarde zou worden bewoond door alleen maar engelen, dan zou de aarde er heel anders hebben uitgezien, omdat dit schepsel niet de geestdrift bezit zoals de mens die heeft. Met zijn denkvermogen kan de mens een cultuur en technologie ontwikkelen die erg vooruitstrevend zijn.

Allah heeft in de heilige Quraan gezegd: “Allah heeft al wat leeft voor de mens geschapen…”
Maar wat is in feite het uiteindelijke doel van de mens op aarde? Want b.v. een dier leeft om te eten, om weer te kunnen leven en om zich voort te planten, zoals de natuur dat voorschrijft. Een ander doel heeft het niet. Deze vraag is ook gesteld in de heilige Quraan, surah AI-Qiyaamah: “…denkt de mens soms dat hij op deze wereld leeft zonder enig doel?”
Deze vers benadrukt dat het leven van de mens op aarde een doel heeft, met andere woorden: het is onwaarschijnlijk dat de mens leeft als een dier zonder levensnormen en regels.

Het is daarom dat Allah (soebhana wa ta´ala) in surat Az-Zariaat-56, zegt: “… Ik (Allah) heb de djinn en mensen alleen geschapen om Mij te aanbidden.”
Aanbidden betekent in algemene zin woorden en handelingen, in welke vorm dan ook, die door Allah (soebhana wa ta´ala) aan ons zijn geleerd om ons tot Hem te richten.

Door heel de geschiedenis heen is de mens altijd kritisch geweest en heeft hij altijd getracht zijn kennis uit te breiden overeenkomstig de capaciteit van zijn hersenen waarmee hij is begunstigd. Met zijn kennis probeert de mens situaties te onderzoeken, zoals b.v. onderzoek verrichten in laboratoria over het ‘hoe’ en ‘waarom’ van God. Maar omdat het ‘verschijnsel’ God zich bevindt op een plaats waar de mens niet bij kan komen, omdat God niet gezien, niet geraakt, niet gehoord kan worden, is de mens uiteindelijk tegen een muur beland, een muur die niet doorboord kan worden door menselijke zintuigen. Het is de onzichtbare en niet tastbare muur.

Daarom heeft Allah (soebhana wa ta´ala) Zijn Boodschapper gestuurd, om aan de mens uit te leggen dat Allah AANWEZIG is en dat de mens niet te weten kan komen hoe Allah ‘eruit ziet’. Via de Boodschapper kreeg de mens kennis over hoe hij zich aan het geloof moet wijden, hoe zich te houden aan positieve en goede normen en hoe de negatieve normen naast zich neer te leggen.

Maar het is ook gebleken dat de mens zich meerdere malen heeft afgevraagd of de Boodschapper inderdaad door Allah gezonden was. Daarom heeft Allah de Verhevene Zijn Boodschapper Muhammad (vrede zij met hem) iest tastbaars in handen gegeven, in de vorm van de heilige Quraan als leidraad voor het leven van de mens. Met behulp van de heilige Quraan kan de mens te weten komen hoe hij zich moet gedragen en aan welke normen hij zich behoort te houden tijdens zijn leven op aarde.

Met het geloof in Zijn boeken wordt bedoeld, geloof en vertrouwen hebben dat Hij Zijn openbaringen heeft gegeven aan Zijn Profeten en Zijn gezanten. In ons dagelijks leven komen vaak zaken voor waarvan wij getuige zijn. Bovendien vinden er ook gebeurtenissen plaats waar wij geen weet van hebben of die wij zelf niet hebben kunnen waarnemen en die wij dan uiteindelijk bestrijden of verloochenen, terwijl de feiten toch het bewijs leveren.

Met behulp van de steeds verdergaande technologie die de mens heeft ontwikkeld, kan men uiteindelijk toch te weten komen dat er dingen gebeuren of bestaan die men in eerste instantie als onwaarschijnlijk beschouwde. Zoals b.v. met een bepaald apparaat het geluid opvangen van een vlieg die zich ver van ons af in de lucht begeeft. Tegenover het technisch vernuft van de mens, heeft Allah (soebhana wa ta´ala) in de dierenwereld soorten geschapen, die in het bezit zijn van het uitzonderlijk vermogen om beter te kunnen zien of horen dan andere diersoorten, zoals de sprinkhaan met zijn telepathische vermogen, of de sprinkhaan die in staat is op grote afstand met zijn medesoort te communiceren.

Zo ook heeft Allah (soebhana wa ta´ala) de hond het buitengewone vermogen meegegeven om uitzonderlijk goed te kunnen ruiken. De hond kan met zijn neus geuren waarnemen waarvan de mens geen weet heeft. Daarom kan de hond gebruikt worden om speurwerk te verrichten. Ook zijn er mensen die de uitzonderlijke gave hebben om hun gedachten aan een ander via een telepathisch vermogen over te brengen, of in staat zijn om iemand anders via ‘hersengolven’ te beïnvloeden. Als bovengenoemde zaken kunnen bestaan, en die ook door de mens onderkend worden, waarom zou het dan vreemd zijn dat er contact geweest moet zijn tussen Allah en Zijn Profeten en in de vorm van openbaringen? Het is daarom mogelijk, dat er openbaringen hebben plaats gevonden van Allah (soebhana wa ta´ala) en Zijn Profeten. Er kan misschien de vraag ontstaan ‘was deze openbaring nodig’?

Het is nodig te bedenken dat er in het leven van de mens op deze wereld geen enkele norm of waarde bestaat, waarvan de waarheid onomstotelijk is. Een norm of theorie die vandaag aanvaard wordt, kan morgen reeds verworpen of achterhaald zijn door een andere theorie of stelling, of een norm die vandaag als negatief wordt beschouwd, kan morgen wel als positief worden aangenomen. Iemand kan blij zijn met een bepaalde situatie, maar kan op een later tijdstip overgaan op het tegenovergestelde of andersom, zoals wordt vermeld in de heilige Quraan: “Misschien staat u afwijzend tegenover een bepaalde situatie, terwijl het in uw voordeel is of bent u blij met die situatie terwijl het nadelig voor u is.” [ surah AI- Bakr vers 216]

Omdat al deze normen en waarden zo betrekkelijk zijn, is het nodig dat er een wet bestaat waarvan de waarheid onomstotelijk is. Dit is de waarheid die door Allah de Heer der Werelden bepaald is en in de vormvan openbaringen naar ons is gezonden; een openbaring die of een geheel positieve, of een volstrekt negatieve waarde geeft aan een situatie, een waarde die niet veranderd of niet gewijzigd kan worden. Dat is de heilige Quraan.

Amien

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top