Wat is Iemaan?

Iemaan (Geloof) is het uitspreken van de volgende Kalima (grondbeginsel) met de tong en het bevestigen van zijn waarheid met het hart.

Deze luidt:
“Laa Ielaaha Il-lal-laaho Mohammad-oer-Rasoel-loel-lah.”
(“Er is geen god dan Allah; Mohammad is de Afgezant -Boodschapper- van Allah”)

Men moet als volgt getuigenis afleggen van de Waarheid van dat grondbeginsel:

“Asj-hadoe Al-laa Ielaaha Iel-Allahoe Wahdahoe la Sjarrieka lahoe Wa Asj-hadoe Anna Mohammad-an Abdoe-hoe Wa Rasoeloe-hoe”.

(Ik leg getuigenis af dat er geen god is dan Allah, Hij is Één en heeft geen deelgenoten; en ik leg getuigenis af dat Mohammad de Dienaar en Afgezant -van Allah- is)

Door de bovengenoemde Kalima duidelijk uit te spreken, moet iemand onvoorwaardelijk in de volgende onderdelen geloven:

1. Het bestaan van de Eigenschappen van Allah, de Verhevene;
2. Het Lot (Taqdier);
3. De Engelen;
4. De Profeten (vrede zij met hen), inclusief het geloven dat de Heilige Profeet Mohammed (sallal allahoe aleihi wa sallam) het Zegel der Profeten is;
5. De Geopenbaarde Boeken;
6. Het Hiernamaals

Het geloven in al deze zes onderdelen tezamen vormt de geloofsbelijdenis van de Islam. Dat wil zeggen, dat men pas een goedgelovige is wanneer men niet slechts in één geloofsonderdeel, maar in het geheel der onderdelen gelooft. Een afwijzing van één dezer delen houdt een afwijzing van het geheel der geloofsonderdelen in.
Als een persoon in geen van deze artikelen gelooft of in iets vreemds gelooft, dat er geenszins betrekking op heeft, dan wordt hij niet als een gelovige beschouwd.

Iemaan als basis van rechtvaardige handelingen

Iemaan is de basis van de handelingen der aanbidding en de rechtvaardige daden in de Islam. Zonder een vastberaden fundering van Iemaan is er geen sprake van daden van aanbidding en handelingen, ongeacht of deze in alle oprechtheid en vroomheid worden verricht en als gevolg daarvan door Allah, de Verhevene, zullen worden geaccepteerd. Zelfs verlossing in het Hiernamaals is geheel van de Iemaan afhankelijk.

De Heilige Koraan verklaart:

“Wie een heilzaam werk verricht, man of vrouw, en hij of zij is gelovig, hem of haar zullen Wij eens een zalig leven als vergelding geven, en hen zullen Wij hun loon vergelden voor het beste wat zij bedreven.” (vers 16:97)

Op andere plaatsen zegt Allah, de Verhevene:

“Zij die niet geloven in de tekenen van Allah, hen leidt Allah niet recht, en voor hen is een pijnlijke bestraffing.” (vers 16:104)

“Zeg: Zullen Wij u verkondigen omtrent hen, die de ergste verliezers zijn door hun werken? Welker inspanning misleid is in het nabije leven, terwijl zij menen dat zij goede daden bedreven? Diegenen zijn het, die ongelovig waren aan de tekenen van hun Heer en aan de ontmoeting met Hem. Zo zijn hun werken vruchteloos geweest en zullen Wij die op de Dag der Opstanding geen gewicht toekennen.” (vers 18:103-105)

Amien

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top