Verdienste en betekenis van Woedoe

In de Islam is Woedoe de belangrijkste voorwaarde voor het verrichten van het gebed. Met het oog op haar grote verdienste en vitale betekenis, is ze door de Heilige Qoer’aan zelfs verplicht gesteld.

0 gij, die Gelooft, wanneer gij u opstelt tot de Salaat, wast dan uw gezichten en uw handen tot aan de ellebogen en wrijft over uw hoofden en uw voeten tot aan de enkels.” (Soera 5:6)

Verteld wordt dat de Heilige Profeet,salla Alahoe aleihi wa sallam, het volgende heeft gezegd:
Op de Dag des Oordeels zal ik mijn volgelingen herkennen aan hun gelaat, handen en voeten, die dankzij de Woedoe zullen stralen.”

Bij een andere gelegenheid zei Hij:

Voor degene, die op de voorgeschreven wijze Woedoe verricht en daarna de kaliema: Asj-hado allaa-ielaaha Iellallaaho Wa Asjhadoe Anna Mohammad-dan ´Abdohoe Wa Rasoeleoeh (ik. getuig dat er geen god is dan Allah en Mohammed Zijn Dienaar en Profeet is) reciteert, zullen alle acht poorten van het Paradijs zich openen, zodat hijj mag binnentreden door de poort die hij wenst

Men vertelt eveneens dat Hij het volgende heeft gezegd:

Van degene, die Woedoe op de juiste wijze verricht, worden alle kleine zonden weggewassen, de zonden van al zijn ledematen worden kwijtgescholden en hij wordt in het Hiernamaals in rang verheven. ”
(Bocharie en Moslim Sjarief)

Bij een andere gelegenheid zei Hij:

Woedoe is het symbool van het ware Geloof

Hij maakte toen de volgende opmerking:

Blijft standvastig op de Rechte Weg….. en denk erom dat het verrichten van het Gebed het beste van alle daden is en dat alleen de ware Gelovige zijn Woedoe
op de juiste wijze kan verrichten
.”
(Al Mowattah en Ibn Maadjah)

De voorgeschreven methode van Woedoe

1. De intentie moet zijn Allah te behagen en Zijn goedkeuring te verkrijgen voor al onze activiteiten en daden. Woedoe moet men beginnen met Biesmiellah en het gebed:
[Allahoema ghfierlie zanbi Wa Wassi´-li fie Daari Wa Bariklie fie rizqie]
(=Oh Allah, vergeef mij mijn zonden, schenk mij een goede woning en zegen mijn verdiensten). (Nisaa ‘ie)

Hazrat Aboe Moesa Asj-arie, Radya Allahu ánh, vertelt het volgende :

Ik bracht de Heilige Profeet, salla Allahu aleihi wa sallam, water voor de rituele wassing. Toen hij met de Woedoe begon, hoorde ik hem zeggen: O Allah, vergeef mij mijn zonden en schenk mij een goede woning en zegen mijn verdiensten.
Ik vroeg: 0 Boodschapper van Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, hebt U gebeden voor deze gunsten? Hij antwoordde: Ja, heb ik iets overgeslagen wat van deze wereld of het Hiernamaafs is?

2. Was beide handen driemaal grondig tot de polsen.

3. Breng driemaal met de rechterhand water in de mond en poets de tanden. Als de tandenborstel niet beschikbaar is, poets de tanden met de rechterwijsvinger. Laat het water door het keelgat en gorgel, behalve tijdens het vasten.

4. Snuif driemaal water op, behalve tijdens het vasten, snuit de neus met de linkerpink en maak de neusgaten grondig schoon.

5. Neem daarna water in de holte gevormd door de handpalmen en was het gezicht driemaal, zodat geen enkel gedeelte van het gezicht droog blijft. Als men een dikke baard heeft, dient men hem te kammen met de natte vingers, zodat het water de haarwortels bereikt. Tijdens het wassen van het gezicht is het wenselijk, dat men na Biesmiellah en de Kalima de volgende smeekbede opzegt:

Allahoema Baj-jid ‘Wadj-hie jauma Tab-jadd-o ‘Wodjoe-hon ‘Wa Tas-wadd-o Wodjoeh.”
(=0 Allah, verlicht mijn gelaat op de Dag des Oordeels, wanneer een aantal gezichten zal stralen, terwijl andere donker en somber zullen zijn)

6. Was beide handen tot aan de ellebogen driemaal, eerst de rechter- en daarna de linkerhand. Wenselijk is dat men voor de Woedoe ringen of armbanden afdoet. Dit om te voorkomen dat bepaalde plekken droog blijven. Doet men dat niet, dan moet men zijn ringen of armbanden heen en weer bewegen, zodat geen deel van de huid droog blijft. De ruimten tussen de vingers moeten ook nat en schoongemaakt worden.

7. Wrijf op de volgende wijze met de natte handen het hoofd en de oren af: breng de toppen van middelvinger, ringvinger en pink bijéén en wrijf tenminste een vierde deel van het hoofd af door deze vingers, met de vingertoppen tegen elkaar, te bewegen vanaf het haar van het voorhoofd naar de achterkant van het hoofd en weer terug, vanaf het achterhoofd naar het voorhoofd. Reinig daarna de binnenkant van de oorschelp met de wijsvinger, de buitenkant met de duim en de nek met de achterkant van de vingers. De achtergrond van deze methode is dat bij het reinigen van het hoofd, oren en nek geen enkel deel van de handen of vingers tweemaal wordt gebruikt.

8. Was daarna beide voeten met de linkerhand driemaal tot aan de enkels, eerst de rechter- en daarna de linkervoet. De ruimten tussen de tenen worden gereinigd met de pink, beginnend bij de kleine teen van de rechtervoet en eindigend bij de kleine teen van de linkervoet. Het is wenselijk de hele Woedoe, zonder onderbreking, in de gegeven volgorde te verrichten.
Na de voltooiing van de Woedoe is het aangeraden dat men de ogen ten hemel heft en driemaal het volgende gebed reciteert:

Asj-hadoe an la-ilaaha illa-llaah wah-dahoe la-sharieka-lahoe Wa Asj-hadoe anna Mohammedan Abdoehoe wa Rasoeloh. Allahoemma adj´álnie mina Tawwabiena wadj´álnie mina Mota-tahirien.”
(=Ik getuig dat er geen God is dan Allah; Hij is enig, zonder enkel deelgenoot. En ik getuig dat Mohammed Zijn Dienaar en Boodschapper is. 0 Allah! Verenig mij met hen, die geregeld berouw hebben van hun zonden, en verenig mij met hen, die zich altijd netjes en schoon houden.)
(Tirmizie Sjarief)

Woedoe- verplichting

1. Woedoe is Farz (verplicht) voor:
a. Voor de verrichting van elk Gebed, ongeacht verplichte of vrijwillige gebeden;
b. Voor de verrichting van het begrafenisgebed;
c. Voor de verrichting van Sadjdah-Tilaawat.

2. Woedoe is Waadjib (vereist) voor:
a. De rondgang om de Ka ‘bah;
b. Het aanraken of reciteren van de Heilige Qoer’aan.

3. Woedoe is Soennat (Profetische Traditie) voor:
a. Het naar bed gaan;
b. Het baden.

4. Woedoe is Moestahab (geoorloofd) voor:
a. De Azaan (oproep tot het Gebed) of het opzeggen van de Takbier;
b. Het reciteren van de Goetba, zowel vóór het Gebed op vrijdag als tijdens een huwelijks-plechtigheid;
c. Het bekendmaken van religieuze voorschriften;
d. Na het opstaan (wakker worden);
e. Na het wassen van het lichaam van een overledene.
f. Het bezoek aan de Graftombe van de Heilige Profeet, salla Allahoe aleihi wa sallam;
g. Het verblijf op de vlakte van Arafat;
h. De loop tussen Safaa en Marwaa;
i. Het wordt aanbevolen, dat men in de regel steeds in de staat van Woedoe verkeert.

Farz (verplichte) delen in Woedoe
(Vier handelingen zijn verplicht tijdens het verrichten van de Woedoe. Als één van deze handelingen wordt nagelaten of gedeeltelijk verwaarloosd, ongeacht hoe gering deze verwaarlozing ook is, dan geldt dat er helemaal geen Woedoe is verricht.)
Deze handelingen zijn:
1. Het wassen van het hele gezicht, vanaf het haar van het voorhoofd tot de kin en onder de kin en van oor tot oor totdat alles nat wordt;

2. Het driemaal wassen van de handen tot aan de ellebogen;

3. Het eenmaal afwrijven van een vierde deel van het hoofd;

4. Het driemaal wassen van de voeten tot aan de enkels

5. het wrijven over de te wassen lichaamsdelen.

6. continueren van het doen van de woedoe (dus niet de wodoe in delen verrichten, B.v.door eerst het gezicht te wassen en een hele tijd later de armen te wassen).

Schoonstrijken van wonden, gipsverband, ver- band, e.d. met water

1. Als een arm of been met een breuk tijdens de Woedoe moet worden gewassen, terwijl er een gipsverband omzit, is het voldoende het gips- verband af te strijken met natte handen;

2. Als een wond is verbonden, is het voldoende dat het verband met natte handen wordt gestreken;

3. Als een gezond gedeelte van een arm of been ook onder het verband zit en het wassen of ontbloten van dit gedeelte waarschijnlijk schadelijke gevolgen kan hebben, hoeft het alleen maar met natte handen afgestreken te worden;

4. Als men er zeker van is, dat het water nadelige gevolgen zal hebben voor een wond of letsel, dan mag men het verband alleen maar met natte handen afstrijken;

5. Wanneer men zeker weet, dat het water schadelijk kan zijn voor de barstjes in de huid van het gezicht of voor een arm of been waar- aan men pijn lijdt, dan hoeven die alleen maar met natte handen afgestreken te worden;

6. Als het verband eraf gaat, nadat het is afgestreken, en men merkt dat de wond is genezen, dan moet de arm of het been worden gewassen, omdat het afstrijken ongeldig is geworden.

Hoe kan de Woedoe ongeldig (verbroken) worden?

De Woedoe kan ongeldig worden door:
1. Urineren of stoelgang hebben
2. Windjes laten
3. Afscheiding prostaatvloeistof, voorvocht e.d.
4. Zaadlozing veroorzaakt door shock, een val, e.d.
5. De Woedoe wordt ook ongeldig door menstruatiebloed, sperma, Nifaas, e.d. die een persoon verontreinigen, welke persoon dan een bad moet nemen om zich te reinigen.
6. diepe slaap, flaauwte en bedwelming

Geen verplichting tot Woedoe

Voor kwijtschelding van de Woedoe komt een persoon in aanmerking, die lijdt aan een voortdurende afscheiding van onreine vloeistof als gevolg van een aandoening of ziekte, waardoor hij niet bij machte is zijn lichaam voor het verrichten van het Gebed in reine staat te houden.
Dat is bijvoorbeeld het geval als:
1. Een patiënt ontstoken ogen heeft, die voortdu- rend een vuile, onreine vloeistof afscheiden

2. Een persoon last heeft van incontinentie

3. Een persoon keer op keer een windje moet laten

4. Een persoon last heeft van diarree

5. Eenpersoon voortdurend last heeft van zaadlo zingen of afscheiding van prostaatvloeistof

6. Een vrouw voortdurend bloed verliest uit de baarmoeder (Istihaazah)

Belangrijke bepalingen

Voor alle bovengenoemde voorbeelden geldt, dat men voor het verrichten van ieder Gebed de Woedoe verricht, die zelfs na het Gebed geldig blijft tot ze ongeldig wordt door iets wat geen verband houdt met de aandoening, waarvan men last heeft.
Voorbeeld. de Woedoe van iemand die lijdt aan voortdurende neusbloeding, wordt ongeldig na het urineren, het laten van een windje, e.d..

De persoon die in aanmerking komt voor kwijtschelding van de Woedoe kan ieder Farz-, Soennat- of Nafl-Gebed verrichten binnen de tijd die is aangegeven voor het Gebed waarvoor hij de Woedoe had verricht.
Voorbeeld.’ de Woedoe voor het Fadjr-Gebed wordt ongeldig na zonsopkomst en de betrokken persoon moet voor het Zohar-Gebed opnieuw de Woedoe verrichten. Voor het Asr-Gebed moet ook opnieuw de Woedoe verricht worden.
Als een persoon, die in aanmerking komt voor kwijtschelding van de Woedoe, zelfs voor een poos geneest, en gedurende de tijd tussen twee gebeden in deze toestand blijft, dan komt hij niet meer in aanmerking voor kwijtschelding, maar moet hij, als de reine toestand waarin het lichaam verkeert wordt onderbroken, opnieuw de Woedoe verrichten.
Voorbeeld: voor een persoon die lijdt aan incontinentie geldt de kwijtschelding niet meer als de incontinentie geheel ophoudt tussen het Zohar- en het Asr- Gebed. Dan moet hij, zelfs na het verlies van een enkele druppel urine, opnieuw de Woedoe verrichten.

Amien

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top